ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
1/2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] ("Rozporządzenie"), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

- Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 - termin przekazania 08.04.2019 r.

- Jednostkowy Raport Roczny za 2018 - termin przekazania 08.04.2019 r.

- Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2019 - termin przekazania 27.05.2019 r.

- Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2019 - termin przekazania 23.09.2019 r.

- Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2019 - termin przekazania 19.11.2019 r.

Zarząd Trans Polonia S.A., informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za II kwartał 2019 roku oraz za IV kwartał 2019 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie obejmował półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

Pliki do pobrania: