ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
10/2015
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11.05.2015r. zgłoszony przez akcjonariusza - Euro Investor Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 6 maja 2015r. otrzymał, w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Spółki, posiadającego 49,66% akcji w kapitale zakładowym tj. Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcjonariusz"), projekt uchwały na najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 maja 2015 r. (raport bieżący nr 7/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotyczący punktu 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia tj. podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy). Przedmiotem projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza jest podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym nie później niż 30 października 2015r. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu i zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: