ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
10/2017
Przyjęcie Programu Inwestycyjnego Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka" "Emitent"), informuje o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 marca 2016 r. Programu Inwestycyjnego Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020 ("Program Inwestycyjny").

Spółka w kolejnych latach oczekuje kontynuacji obserwowanych pozytywnych trendów w postaci wzrostu zapotrzebowania na usługi przewozów płynnych surowców chemicznych, paliw i LPG oraz mas bitumicznych.

Program Inwestycyjny ma na celu zwiększenie skali prowadzonej działalności poprzez powiększenie wykorzystywanej floty własnych ciągników i naczep-cystern. Łączna wartość inwestycji w latach 2018-2020 wyniesie ok. 62 mln zł. Efekty Programu Inwestycyjnego będą widoczne w wynikach finansowych Grupy począwszy od 2018 r.

Założenia Programu Inwestycyjnego:

- Cysterny chemiczne - skokowy rozwój segmentu w modelu floty "mieszanej" (w oparciu o ciągniki siodłowe podwykonawców oraz proporcjonalny rozwój floty outsourcingowej). Program zakłada nabycie 56 cystern o łącznej wartości 20,8 mln zł;

- Cysterny paliwowe i LPG - rozwój segmentu w modelu floty "dedykowanej" (dostosowanej do wymagań konkretnego klienta). Nabycie 20 cystern paliwowych i 20 cystern o łącznej wartości odpowiednio 7,9 mln zł i 10,3 mln zł;

- Cysterny bitumiczne - wzmocnienie potencjału segmentu związane z oczekiwanym wzrostem inwestycji drogowych w latach 2018-2020, finansowanych w istotnym stopniu w ramach Perspektywy Finansowej UE 2014-2020. Nabycie 10 cystern o łącznej wartości 2,8 mln zł;

- Ciągniki siodłowe - nabycie 40 jednostek o łącznej wartości 14 mln zł.

Łączna wartość planowanych nakładów wynosi ok. 62 mln zł, z czego kwota 6,2 mln zł w związku ze zwiększeniem skali działalności zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego.

Transakcje nabycia jednostek będą równomiernie rozłożone w latach objętych Programem Inwestycyjnym, za wyjątkiem jednostek dedykowanych do transportu paliw i LPG, gdzie inwestycje zostaną ukończone w 2019 r. Ostateczny harmonogram realizacji Programu Inwestycyjnego będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania na tabor danego rodzaju.

Źródłem finansowania Programu Inwestycyjnego będą środki własne Spółki, w tym środki pozyskane z planowanej emisji akcji. Zarząd Spółki oczekuje, iż po pozyskaniu środków z emisji, realizacja założeń Programu Inwestycyjnego zostanie rozpoczęta w II połowie 2017 roku.

Specyfika działalności Emitenta polega na wykorzystywaniu zarówno jednostek własnych, jak i obcych-podwykonawczych. Wzrost stałej liczby własnych zestawów transportowych wraz z elastycznymi możliwościami wykorzystywania usług podwykonawców pozwalają Emitentowi we właściwy i adekwatny sposób reagować na rosnące zapotrzebowanie na usługi, szczególnie w zakresie logistyki płynnych surowców chemicznych w relacjach międzynarodowych.

Podstawowym celem Programu Inwestycyjnego 2018 - 2020 jest zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Spółki dla Akcjonariuszy, osiąganego poprzez wzrost skali prowadzonej działalności, wynikający z wyższych przychodów ze sprzedaży i utrzymaniu obecnych poziomów rentowności. Konsekwencją zmian będzie sukcesywna poprawa wyników finansowych i umacnianie pozycji Spółki zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku przewozów petrochemicznych.

Pliki do pobrania: