EN
RAPORTY BIEŻĄCE
12/2012
Zawarcie umów z Nordea Finance Polska S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Nordea Finance Polska S.A. 2 umów leasingu operacyjnego na sfinansowanie zakupu 4 naczep-podwozi LAG do przewozu tank kontenerów.

Łączna wartość podpisanych umów leasingu z Nordea Finance Polska S.A. w okresie 12 miesięcy wynosi 1.236.711,36 złotych, co stanowi sumę umów zawartych w walucie EUR o łącznej wartości 284.800,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 1.175.711,36 zł) oraz 61.000 złotych dla umowy zawartej w walucie PLN. Łączna wartość podpisanych omów przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podpisane umowy leasingu finansują część inwestycji Emitenta, której przedmiotem jest rozbudowa floty transportowej Emitenta.

Umową o największej wartości jest umowa leasingu operacyjnego z dnia 13 lutego 2011 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Nordea Finance Polska S.A. zakupu od BURG POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu naczepy ciężarowej z cysterną LAG TRAILERS do przewozu produktów chemicznych. Czas trwania umowy leasingu wynosi 48 miesięcy. Wartość umowy wynosi netto 98.500,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 406.627,70 zł).

Zabezpieczeniem zapłaty wszystkich wymaganych, lecz nie zapłaconych należności przysługujących leasingodawcy wynikających z umowy leasingu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

 

Podstawa prawna                                                                                        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: