EN
RAPORTY BIEŻĄCE
12/2013
Powołanie Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. na nową kadencję

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) podjęło uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zgodnie z Uchwałą nr 17 ZWZ Rada Nadzorcza Spółki kolejnej, pięcioletniej kadencji składać się będzie z 5 członków. Zgodnie z podjętymi przez ZWZ uchwałami skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Czerniewski – Członek Rady Nadzorczej, Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej, Zbigniew Adamski – Członek Rady Nadzorczej, Maciej Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej. Podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Trans Polonia S.A. podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: