ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
13/2018
Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 listopada 2018 r. otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") następującej treści:

"Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz Acer Aggressive FIZ zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie dotychczas posiadanego udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce Trans Polonia S.A. o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w stosunku do zawiadomienia z dnia 6 października 2017 r. nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 6 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 3 073 186 akcje Spółki, co stanowiło 13,45% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 3 073 186 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 7 listopada 2018 r. Fundusze posiadały 3 166 186 akcje Spółki, co stanowiło 13,86% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 3 166 186 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadających akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0."

Pliki do pobrania: