EN
RAPORTY BIEŻĄCE
15/2013
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2013 r. został zawarty aneks do umowy pożyczki udzielonej w dniu 28.05.2012r. w wysokości 2.000.000 zł pomiędzy Spółką jako Pożyczkodawcą a Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) jako Pożyczkobiorcą. Spółka informowała o zawarciu umowy pożyczki raportem bieżącym nr 24/2012 w dniu 29.05.2012r. Na mocy aneksu strony wydłużyły termin spłaty pożyczki o 12 miesięcy liczonych od daty podpisania aneksu oraz wprowadziły zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto ustalono stałe oprocentowanie w wysokości 4,77% ustalone w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych z dnia podpisania aneksu powiększone o 2 punkty procentowe. Pozostałe postanowienia umowy pożyczki nie uległy zmianie. Vataro Holdings Ltd. jest większościowym akcjonariuszem Spółki oraz podmiotem zależnym od Dariusza Cegielskiego – Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: