EN
RAPORTY BIEŻĄCE
16/2013
Zawarcie znaczącej umowy

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z AMG Chemicals S.A. z siedzibą w Nowym Stawie umowę o świadczenie usług w ramach, której będzie świadczyć usługi transportowe. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.06.2013r. do dnia 31.12.2015r. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi szacowana wartość umowy w okresie jej obowiązywania. Szacowana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 30 mln zł i przekracza wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: