ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
16/2016
Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej akcji serii G

Zarząd Trans Polonia S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje. 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia odpowiedniej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, tj. w dniu 22 stycznia 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku, tj. w dniu, do którego zawarto wszystkie umowy o objęciu akcji serii G na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 stycznia 2016 roku oraz dokonano opłaty wszystkich akcji. 

2. Data przydziału papierów wartościowych (akcji): 

Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej. Wszystkie akcje zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniu 22 lutego 2016 r. 

3. Liczba papierów wartościowych (akcji) objętych subskrypcją lub sprzedażą: 

Subskrypcja prywatna obejmowała 7.175.000 (siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: 

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 7.175.000 (siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 7.175.000 (siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 

Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł (trzy złote) za jedną akcję serii G. 

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 

Akcje serii G zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 9 (dziewięciu) podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji. Akcje obejmowane były w zamian za wkłady pieniężne. 

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 

Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte z 9 podmiotami.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Nie dotyczy.

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

21.525.000,00 PLN.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Emitent przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii G.

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: