ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
17/2015
Aneks do umowy o linię kredytową

Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. oraz raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 17 lutego 2014r oraz raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 9 lipca 2014r w spawie zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Kredytodawca”) umowy o  linię kredytową pomiędzy Kredytodawcą a Emitentem i spółkami zależnymi od Emitenta tj. TP Sp. z o.o., Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., Quick TP Sp. z o.o. S.K.A., Inter TP Sp. z o.o. S.K.A. wszystkie z siedzibą w Tczewie („Kredytobiorcy”), informuję o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu dotyczącego w/w Umowy.

Na mocy zawartego Aneksu okres wykorzystania linii kredytowej został wydłużony o rok tj. dzień spłaty kredytu został ustalony na dzień 06.08.2016r.

Bez zmian pozostaje łączna kwota Kredytu przyznana Kredytobiorcom w wysokości 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczeniem Umowy pozostają: weksle własne in blanco z wystawienia Kredytobiorców oraz przelew wierzytelności na rzecz Kredytodawcy z umów handlowych Kredytobiorcy.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: