ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
2/2014
Raport w trybie art. § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej: „Spółka”), w związku z wygaśnięciem w dniu 31 grudnia 2013r. prawa do emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F na podstawie uchwały Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2012r., niniejszym przekazuje informację na temat wygaśnięcia warunkowego kapitału zakładowego oraz zakończenia subskrypcji akcji serii F. Zarząd informował o emisji akcji serii F w 2012r. w następujących raportach bieżących:- raport bieżący 30/2012 „Informacja o zarejestrowaniu w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F”,- raport bieżący 32/2012 „Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F”,- raport bieżący 37/2012 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F”,- raport bieżący 38/2012 „Rejestracja akcji w KDPW”,- raport bieżący 58/2012 „Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego TRANS POLONIA S.A. w drodze emisji akcji serii F”.

W 2013 roku Spółka nie skorzystała z możliwości emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F na podstawie w/w uchwały.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii F: a) data rozpoczęcia subskrypcji: 24 maja 2012 r.; b) data zakończenia subskrypcji: 31 grudnia 2013r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 20.07.2012r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 800.000 Warrantów subskrypcyjnych 800.000 Akcji 4. Stopa redukcji – nie dotyczy. 5. Liczba papierów wartościowych , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 263.100 Warrantów subskrypcyjnych 263.100 Akcji 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej prywatnej subskrypcji: 263.100 Warrantów subskrypcyjnych 263.100 Akcji. 7. Cena emisyjna Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych: warranty subskrypcyjne były emitowane nieodpłatnie Cena emisyjna Akcji: 8,50 zł za jedną Akcję.8. Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe : trzy podmioty 9. Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: trzy podmioty. 10. Nazwa subemitentów: nie dotyczy. Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej prywatnej subskrypcji, rozumianej, jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.236.350,00 zł. Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł12. Łączny koszt emisji Akcji związany z emisją akcji serii F wyniósł 272.027,25 zł. w tym:przygotowanie i przeprowadzenie oferty (opłaty GPW i KDPW, doradztwo prawne, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją): 272.027,25 zł,Wynagrodzenie subemitenta: 0 zł,Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,Promocja oferty: 0 zł,Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszyły kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Spółki w 2012r.13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji Serii F na jedną akcję: 1,03zł.Szczegółowa podstawa prawna - § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: