ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
2/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku.- Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 rok - termin przekazania 18.03.2016 r.- Jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok - termin przekazania 18.03.2016 r.- Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2016 - termin przekazania 16.05.2016 r.- Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2016 - termin przekazania 31.08.2016 r.- Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2016 - termin przekazania 15.11.2016 r.Zarząd Trans Polonia S.A., informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za II kwartał 2016 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2016 roku.Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne jednostkowe informacje finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie obejmował półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: