ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
2/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] ("Rozporządzenie"), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

- Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok - termin przekazania 06.04.2018 r.

- Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok - termin przekazania 06.04.2018 r.

- Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2018 - termin przekazania 28.05.2018 r.

- Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2018 - termin przekazania 24.09.2018 r.

- Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2018 - termin przekazania 28.11.2018 r.

Zarząd Trans Polonia S.A., informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za II kwartał 2018 roku oraz za IV kwartał 2018 roku.

Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne jednostkowe informacje finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie obejmował półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

Pliki do pobrania: