ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
20/2016
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2016r. otrzymał od Członków Zarządu Spółki i Prokurenta Spółki zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach, których przedmiotem było objęcie akcji na okaziciela serii G Trans Polonia S.A. ("Akcje):

- zawiadomienie Prezesa Zarządu o fakcie objęcia dniu 22 lutego 2016 r. przez spółkę Euro Investor Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Euro Investor”) 4.915.000 sztuk Akcji po cenie 3,00 zł (trzy złote 00/100) za sztukę. Euro Investor jest podmiotem powiązanym z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie (Euro Investor jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Prezesa Zarządu, który posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym),

- zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu Spółki o fakcie objęcia w dniu 22 lutego 2016r., łącznie 33.333 sztuk Akcji po cenie 3,00 (trzy złote 00/100) za sztukę,

- zawiadomienie Członka Zarządu Spółki o fakcie objęcia w dniu 22 lutego 2016r., łącznie 33.334 sztuk Akcji po cenie 3,00 (trzy złote 00/100) za sztukę,

- zawiadomienie Prokurenta Spółki o fakcie objęcia w dniu 22 lutego 2016r., łącznie 33.333 sztuk Akcji po cenie 3,00 (trzy złote 00/100) za sztukę.

Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte poprzez umowy cywilnoprawne.

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm.) 

Pliki do pobrania: