EN
RAPORTY BIEŻĄCE
22/2012
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Zarząd spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 14 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji Serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu 24 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E w wysokości 8,5 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt gorszy) za jedną akcję serii E.

Podstawa prawna - art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: