ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
22/2017
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

 

 Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29.05 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta sporządzony w związku z:

1) ofertą publiczną do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda;

2) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

a) 7 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

b) 792 711 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

c) do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz do 8 500 000 praw do akcji serii I (PDA).

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Emitenta, w zakładce "RELACJE INWESTORSKIE".

Pliki do pobrania: