ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
22/2017/K
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF - korekta

 

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej: "Emitent") uzupełnia informacje, zawartą w raporcie bieżącym nr 22/2017 z dnia 29.05.2017 r. o datę publikacji prospektu emisyjnego Emitenta oraz o informację o domu maklerskim, który będzie pełnił funkcję oferującego.

Poniżej Emitent zamieszcza pełną treść z uwzględnieniem korekty ww. raportu:

"W dniu 29 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta sporządzony w związku z:

1) ofertą publiczną do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda;

2) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

a) 7 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

b) 792 711 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

c) do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz do 8 500 000 praw do akcji serii I (PDA).

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Emitenta, w zakładce "RELACJE INWESTORSKIE", w dniu 31 maja 2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że funkcję oferującego będzie pełnił Trigon Dom Maklerski S.A."

Pliki do pobrania: