EN
RAPORTY BIEŻĄCE
24/2013
Zawarcie umowy o wielopodmiotową linię kredytową

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa o wielopodmiotową linię kredytową pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi od Emitenta tj. TP Sp. z o.o., Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., QUICK TP Sp. z o.o. S.K.A. wszystkie z siedzibą w Tczewie (dalej Kredytobiorcy) a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Kredytodawca). Przedmiotem umowy jest linia kredytowa przyznana Kredytobiorcom w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z Umową linia kredytowa oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Kredytodawcy. Zabezpieczeniem kredytu są weksle własne in blanco z wystawienia Kredytobiorców, pełnomocnictwo do obciążania rachunków Kredytobiorców prowadzonych przez Kredytodawcę tytułem należnych Kredytodawcy odsetek, prowizji i opłat oraz spłaty należności Kredytodawcy z tytułu udzielonego Kredytu, przelew wierzytelności na rzecz Kredytodawcy z umów handlowych z kontrahentami Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. Dzień spłaty przedmiotowego Kredytu strony ustaliły na dzień 5 sierpnia 2014 roku. Umowa została uznana za znaczącą za względu na wysokość udzielonego Kredytu przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: