ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
24/2014
Zawarcie umów leasingu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisane przez Nordea Finance Polska S.A. 4 umowy leasingu operacyjnego na sfinansowanie zakupu 4 ciągników siodłowych marki Renault.

Łączna wartość podpisanych umów leasingu z Nordea Finance Polska S.A. w okresie 12 miesięcy, o których Emitent nie informował w odrębnych raportach bieżących, wynosi 2.870.293,26 PLN, co stanowi sumę umów zawartych w walucie EUR o łącznej wartości 672.450,00 EUR (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 2.788.179,44 PLN) oraz 82.113,82 PLN dla umowy zawartej w walucie PLN. Łączna wartość podpisanych umów przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta wykazaną w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podpisane umowy leasingu finansują inwestycję Emitenta, której przedmiotem jest rozbudowa floty transportowej.

Umową o największej wartości jest umowa leasingu operacyjnego z dnia 9 maja 2014 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Nordea Finance Polska S.A. zakupu naczepy-cysterny LAG do przewozu płynnych ładunków chemicznych. Czas trwania umowy leasingu wynosi 48 miesięcy. Wartość umowy wynosi netto 94.350,00 EUR (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 391.203,41 PLN).

Zabezpieczeniem zapłaty wszystkich wymaganych, lecz nie zapłaconych należności przysługujących leasingodawcy wynikających z umowy leasingu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: