ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
24/2016
Aneks do umowy o linię kredytową - spłata kredytu

Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. oraz raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 17 lutego 2014r, raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 9 lipca 2014r oraz raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 31 lipca 2015r w spawie zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Kredytodawca”) umowy o  linię kredytową w wysokości 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) pomiędzy Kredytodawcą a Emitentem i spółkami zależnymi od Emitenta tj. TP Sp. z o.o., Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., Quick TP Sp. z o.o. S.K.A., Inter TP Sp. z o.o. S.K.A. wszystkie z siedzibą w Tczewie („Kredytobiorcy”),  informuję o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zwrotnie podpisanego Aneksu dotyczącego w/w Umowy.

Na mocy zawartego Aneksu (na wniosek Kredytobiorcy) dzień spłaty kredytu został ustalony na dzień 09.03.2016r. i w tym dniu została dokonana całkowita spłata kredytu.

Obecnie Emitent i spółki zależne dysponują limitem kredytowym w rachunkach bieżących w kwocie 9.500.000,00 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) uzyskanym w ramach umowy kredytu, o której Emitent informował raportem bieżącym 12/2016 w dniu 11.02.2016r.

 

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: