EN
RAPORTY BIEŻĄCE
26/2012
Zwiększenie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 31 maja 2012 r. otrzymał od Vataro Holdings Ltd zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej „ustawa o ofercie”), Vataro Holdings Ltd z siedzibą na Cyprze (dalej: „Vataro”) zawiadamia niniejszym, że: w dniu 30 maja 2012 r. w wyniku nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji spółki Trans Polonia S.A. (dalej: „Spółka”) przekroczył posiadany udział o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed zbyciem w/w. akcji Vataro posiadał:

- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 43,10% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 60,24% ogólnej liczby głosów,

- 713.828 akcji, które stanowią 12,31% kapitału zakładowego i dają 713.828 głosów, co stanowi 8,60% ogólnej liczby głosów;

tj. łącznie 3.213.828 akcji, co stanowi 55,41% kapitału zakładowego i daje 5.713.828 głosów, co stanowi 68,84% ogólnej liczby głosów.

Po zbyciu ww. akcji Vataro posiada:

- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 43,10% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 60,24% ogólnej liczby głosów,

- 813.828 akcji, które stanowią 14,03% kapitału zakładowego i dają 813.828 głosów, co stanowi 9,81% ogólnej liczby głosów;

tj. łącznie 3.313.828 akcji, co stanowi 57,13% kapitału zakładowego i daje 5.813.828 głosów, co stanowi 70,05% ogólnej liczby głosów.

Vataro jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

Pliki do pobrania: