ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
29/2014
Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2014r. wpłynęło pismo od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

"Fundusze Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz Allianz Platinium FIZ zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informują, że w wyniku sprzedaży akcji spółki Trans Polonia S.A. w dniu 25 lipca 2014 roku, ilość akcji posiadana przez Fundusze zmniejszyła się poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 434657 akcji spółki Trans Polonia S.A,. co stanowiło 6,8128 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawało 434657 głosów, które stanowiły 4,8948% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki a wraz z funduszem Allianz Platinium FIZ posiadał 446657 akcji spółki Trans Polonia S.A., co stanowiło 7,0009 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawało 446657 głosów, które stanowiły 5,0299% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki

Po transakcji Fundusz posiada 424657 akcji spółki Trans Polonia S.A. które stanowią 6,6561 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 424657 głosów, które stanowią 4,7822% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z funduszem Allianz Platinium FIZ Fundusz posiada 436657 akcji spółki Trans Polonia S.A. które stanowią 6,8442% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 436657 głosów, które stanowią 4,9173% udziału w ogólnej liczbie głosów."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

Pliki do pobrania: