EN
RAPORTY BIEŻĄCE
3/2012
Wybór biegłego rewidenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd TRANS POLONIA (dalej „Spółka) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2012r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie par. § 17 pkt 3 Statutu Spółki, postanowiła wybrać Gdańską Grupę Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Milskiego 1/49 jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3385. Spółka korzystała już z usług biegłego rewidenta. Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. przeprowadzała przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2011r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: