EN
RAPORTY BIEŻĄCE
30/2013
Rozpoczęcie skupu akcji własnych Trans Polonia S.A.

Zarząd Trans Polonia S.A. ( "Emitent", „Spółka") informuje, że działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2011 („NWZ”) w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, Zarząd Trans Polonia S.A., podjął w dniu 21 sierpnia 2013 roku uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki („Uchwała Zarządu"), która zawiera szczegółowe warunki skupu akcji własnych Spółki. Skup akcji odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami, wynikającymi z Uchwały NWZ oraz Uchwały Zarządu:

1. Skup akcji własnych obejmuje w pełni pokryte akcje Spółki notowane na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

3. Celem skupu akcji własnych Spółki jest ich dalsza odsprzedaż. Zdaniem Zarządu Spółki obecny poziom wyceny rynkowej Spółki znacząco odbiega od jej wartości realnej. Ponadto skup akcji własnych może pozytywnie wpłynąć na płynności akcji Spółki i stworzy możliwość sprzedaży akcji inwestorom, którzy uznają że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna.

4. Skup akcji rozpocznie się z dniem 23 sierpnia 2013 roku.

5. Skup akcji będzie prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 września 2013 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji, to jest kwoty 2.000.000 zł z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego.

6. W ciągu jednego dnia Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu danych akcji w jakimkolwiek dniu na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Wartość średniego dziennego wolumenu obrotu ustala się w oparciu o średni dzienny wolumen w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu, dla którego wydano zezwolenie na program. Biorąc pod uwagę niską płynność akcji Spółki, wskazany próg 25 %, może zostać przekroczony po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze, przy czym Spółka nie przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu obrotu, obliczonego na zasadach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

7. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranego Domu Maklerskiego.

8. Łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 580.000 sztuk.

9. Minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,00 zł a cena maksymalna nie przekroczy 8,00 zł.

10. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel.

11. Nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych oraz nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,

12. Zarząd Spółki może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 5 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie oraz może zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej Zarząd Spółki przekażę informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.),

13. Zarząd Spółki podawać będzie do publicznej wiadomości informację o:

a) podpisaniu z domem maklerskim umowy dotyczącej skupu akcji własnych Spółki

b) intencji przekroczenia limitu 25% obliczonego wcześniej średniego dziennego wolumenu akcji

c) transakcjach odkupu pakietu akcji własnych Spółki od domu maklerskiego.

Podstawa prawna: Aat. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: