ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
31/2014
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej okoliczności związanych z negocjacjami wraz z informacją o braku zawarcia umowy

Na podstawie art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) Zarząd Trans Polonia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie, zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy. Informacja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej przekazana została do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 r. a jej treść brzmiała następująco:

„Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539; dalej: „Ustawa”), Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż postanowił o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego równoczesnego przekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości, informacji poufnej, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy w przedmiocie podpisania w dniu 13 maja 2014 roku przez Trans Polonia S.A. listu intencyjnego (dalej też “List”) z Ostrea Holding B.V.- spółką prawa holenderskiego z siedzibą w Zevenbergen, Korenbloem 41, 4761 WB Zevenbergen, zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 20094707 (dalej “Ostrea”). W ramach Listu strony zobowiązały się do prowadzenia negocjacji zakupu przez Trans Polonia S.A. należących do Ostrea 100 % udziałów w Rena Logistics B.V. – spółce prawa holenderskiego z siedzibą w Zevenbergen, Campagneweg 11, 4761 RM Zevenbergen, zarejestrowanej w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 853228905 (dalej: “Rena”). Podpisany przez strony List zawiera wyłącznie postanowienia co do sposobu prowadzenia negocjacji pomiędzy Stronami i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy nabycia udziałów.

Termin wykonania ww. obowiązku informacyjnego został ustalony do dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów Rena, nie później jednak niż do dnia 1 listopada 2014 r.

Decyzja Zarządu Trans Polonia S.A. o opóźnieniu przekazania ww. informacji poufnej do publicznej wiadomości uzasadniona jest tym, iż jej upublicznienie mogłoby naruszyć słuszny interes Trans Polonia S.A. Upublicznienie faktu podpisania listu intencyjnego na obecnym etapie mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg i wynik negocjacji, gdyż mogłoby doprowadzić do składania Ostrea ofert lub zaproszeń do podjęcia negocjacji także przez inne podmioty, a tym samym utrudnić bądź całkowicie uniemożliwić nabycie przez Trans Polonia S.A. udziałów lub też wpłynąć na wysokość ceny za udziały, których sprzedaż stanowi przedmiot negocjacji.

Trans Polonia S.A. zapewnia zachowanie poufności ww. informacji poufnej do chwili wykonania obowiązku informacyjnego.”

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że negocjacje zostały zakończone, a do podpisania umowy nie doszło.

Podstawa prawna: Aat. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: