EN
RAPORTY BIEŻĄCE
32/2013
Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji przy skupie akcji własnych

Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 21.08.2013 oraz raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 21.08.2013 oraz działając na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, informuje, iż Spółka planuje skorzystać od dnia 23 sierpnia 2013 r. z możliwości zwiększenia dziennego limitu nabywanych akcji własnych powyżej 25% średniej dziennej wielkości obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen z miesiąca poprzedzającego miesiąc podania programu skupu akcji Emitenta do publicznej wiadomości. Powodem jest niski poziom płynności akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie Spółka oświadcza, iż nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

Pliki do pobrania: