ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
32/2016
Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016, Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. spółka ORLEN Transport S.A., zależna w 100% od Emitenta, złożyła oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia 12 (dwunastu) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii oznaczonej literą A pod numerami od 0001 do 0012, mających formę dokumentu (dalej zwanych „Obligacjami”), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. 

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce ORLEN Transport S.A.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 6 w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: