ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
32/2017
Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii G i H oraz wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii I

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14.07.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę nr 769/17 i 770/17.

Na podstawie uchwały nr 769/17 GPW dopuszcza do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

- 7.175.000 (siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G

- 792.711 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście) akcji serii H

oraz postanawia wprowadzić je z dniem 19.07.2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW') w dniu 19.07.2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLTRNSP00013.

Na podstawie uchwały nr 770/17 GPW postanawia wprowadzić z dniem 19.07.2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), pod warunkiem dokonania przez KDPW najpóźniej w dniu 19.07.2017 r. rejestracji praw do akcji i oznaczenia ich kodem PLTRNSP00054 oraz notować w/w prawa do akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwa skróconą "TRANSPOL-PDA" i oznaczeniem "TRNA".

Podstawa prawna szczegółowa: § 34 ust. 1 pkt 2,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: