ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
34/2014
Zwiększenie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 października 2014 r. otrzymał od Vataro Holdings Ltd zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Vataro Holdings Ltd z siedzibą na Cyprze (dalej: „Vataro”) zawiadamia niniejszym, że w dniu 1 października 2014 r. w wyniku nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji spółki Trans Polonia S.A. (dalej: „Spółka”) zwiększył posiadany udział o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed nabyciem w/w. akcji Vataro posiadał:

- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 39,18% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów,

- 491.226 akcji, które stanowią 7,70% kapitału zakładowego i dają 491.226 głosów, co stanowi 5,53% ogólnej liczby głosów;

tj. łącznie 2.991.226 akcji, co stanowi 46,88% kapitału zakładowego i daje 5.491.226 głosów, co stanowi 61,84% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie Vataro posiada:

- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 39,18% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów,

- 653.226 akcji, które stanowią 10,24% kapitału zakładowego i dają 653.226 głosów, co stanowi 7,36% ogólnej liczby głosów;

tj. łącznie 3.153.226 akcji, co stanowi 49,42% kapitału zakładowego i daje 5.653.226 głosów, co stanowi 63,66% ogólnej liczby głosów.

Vataro jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Pliki do pobrania: