EN
RAPORTY BIEŻĄCE
35/2012
Nabycie akcji własnych Trans Polonia S.A. i zakończenie skupu akcji własnych

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej „Spółka”) informuje, że 30 września 2013r. w transakcji pozagiełdowej dokonał odkupu 9155 akcji Spółki od Domu Maklerskiego Copernicus Securities SA ("Dom Maklerski"). Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 5,92 zł za akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji to 915,50 zł. Nabyte akcje stanowią 0,14 % kapitału zakładowego i 0,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po rozliczeniu transakcji, Spółka będzie w posiadaniu 9155 akcji własnych, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,14% kapitału zakładowego i 0,10% ogólnej liczby głosów.

Akcje własne nabyte zostały w celu ich dalszej odsprzedaży, zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2011r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki (raport bieżący 34/2011); Uchwale Zarządu podjętej w dniu 21 sierpnia 2013r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki (raport bieżący 30/2013) oraz Porozumienia do umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego przez Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. (raport bieżący 31/2013).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że z dniem 30 września 2013 r. Spółka zakończyła skup akcji własnych, realizowany zgodnie z w/w podstawami prawnymi. 

W ramach prowadzonego skup Spółka:

- nabyła łącznie 9155 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, 

- łączna wartość nominalna nabytych akcji to 915,50 zł.

- średnia cena za jedną akcję wyniosła 5,92 zł, 

- nabyte akcje stanowią 0,14 % kapitału zakładowego i dają łącznie 9155 głosów, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: