ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
35/2017
Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz zmianie progu ogólnej liczby głosów

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20.07.2017 r. otrzymał od Pana Iwara Przyklang zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") następującej treści:

"Ja niżej podpisany, Iwar Przyklang, niniejszym stosownie do art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639; ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku rejestracji w dniu 14 lipca 2017 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie i adresem: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew ("TRANS POLONIA") z kwoty 1.434.771,10 złotych do kwoty 2.284.771,10 złotych, tj. o kwotę 850.000,00 złotych w drodze emisji 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 r. ("Podwyższenie Kapitału"), posiadam 1.143.500 (milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset) akcji w TRANS POLONIA stanowiących 5,00 % kapitału zakładowego TRANS POLONIA i uprawniających do wykonywania 1.143.500 (milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu TRANS POLONIA, co stanowi 4,51 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TRANS POLONIA.

Przed podwyższeniem kapitału Iwar Przyklang posiadał 943.500 akcji Spółki, co stanowiło 6,48% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 943.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żaden z podmiotów zależnych ode mnie nie posiada akcji TRANS POLONIA.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 18 lipca 2017 r. Iwar Przyklang aktualnie posiada 1.143.500 akcji Spółki, co stanowi 5% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 1.143.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od ode mnie, posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie:

Nie dotyczy.

Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie:

Nie dotyczy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy liczba posiadanych głosów wynosi 1.143.500 (milion sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu TRANS POLONIA, co stanowi 4,51 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TRANS POLONIA."

Pliki do pobrania: