EN
RAPORTY BIEŻĄCE
36/2013
Zawarcie umów leasingu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisaną przez Nordea Finance Polska S.A. umowę leasingu operacyjnego na sfinansowanie zakupu naczepy-cysterny LAG Trailers do przewozu płynnych ładunków.

Łączna wartość podpisanych umów leasingu z Nordea Finance Polska S.A. w okresie 12 miesięcy wynosi 408.300,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 1.704.856,65 zł), co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta wykazaną w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podpisane umowy leasingu finansują inwestycję Emitenta, której przedmiotem jest rozbudowa floty transportowej.

Umową o największej wartości jest umowa leasingu operacyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Nordea Finance Polska S.A. zakupu 4 naczep-cystern do przewozu płynnych ładunków. Czas trwania umowy leasingu wynosi 48 miesięcy. Wartość umowy wynosi netto 135.800,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 567.032,90 zł).

Zabezpieczeniem zapłaty wszystkich wymaganych, lecz nie zapłaconych należności przysługujących leasingodawcy wynikających z umowy leasingu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: