ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
39/2016
Wybór biegłego rewidenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie par. § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanowiła wybrać Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 (dalej Audytor) jako biegłego rewidenta do:

- przeprowadzenia przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2016 r oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2016 r.;

- przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2016.

Audytor został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130. Spółka nie korzystała dotychczas z usług Audytora. Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: