ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
39/2017
Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2017 roku


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w czerwcu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 19.503 tys. zł, co stanowi 110% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku (wyniosły 17.767 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 104.221 tys. zł, co stanowi 142% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 73.400 tys. zł).

W załączeniu do niniejszego raportu zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 roku.

Pliki do pobrania: