EN
RAPORTY BIEŻĄCE
4/2013
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2013 roku otrzymał następujące zawiadomienia od osób zobowiązanych:

Prezes Zarządu poinformował o nabyciu w transakcji zwykłej sesyjnej na GPW przez spółkę prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol w dniu 11.12.2012 r. 100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Trans Polonia S.A. po cenie 5,32 zł za jedną akcję. Spółka Vataro Holdings S.A. jest podmiotem powiązanym z Prezesem Zarządu w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit b Ustawy o obrocie (Vataro Holdings Ltd jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Prezesa Zarządu, który posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym).

Członek Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. poinformował o nabyciu w dniu 19.12.2012 r. w transakcji zwykłej sesyjnej na GPW 1000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Trans Polonia S.A. po cenie 5,50 zł za jedną akcję.

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Pliki do pobrania: