ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
4/2014
Podpisanie porozumienia do umowy znaczącej

Zarząd Trans Polonia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 29 maja 2013r. w spawie zawarcia z AMG Chemicals S.A. z siedzibą w Nowym Stawie („Klient”) umowy o świadczenie usług transportowych („Umowa”), informuję iż w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisane Porozumienie dotyczące w/w Umowy. Stronami porozumienia są Emitent, Klient oraz spółka zależna od Emitenta tj. Inter TP Sp. z o.o. S.K.A. („Spółka Zależna”), której Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym. Zgodnie z Porozumieniem całość praw i obowiązków wynikających z Umowy została przeniesiona na Spółkę Zależną. Zawarcie Porozumienia nie skutkuje zmianą postanowień Umowy. Od dnia zawarcia Porozumienia za wszelkie zobowiązania Emitenta wobec Klienta wynikające z Umowy, Spółka Zależna odpowiada wraz z Emitentem solidarnie. Podpisane Porozumienie jest elementem procesu przenoszenia prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej do spółek zależnych, mającego na celu zwiększenie efektywności zarządzania działalnością operacyjną i zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej Emitenta

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: