EN
RAPORTY BIEŻĄCE
40/2013
Wybór biegłego rewidenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2013r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie par. § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanowiła wybrać Gdańską Grupę Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królowej Jadwigi 137D/5 jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grup Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2013. Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3385. Spółka korzystała już z usług biegłego rewidenta. Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. przeprowadzała: przegląd skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2011r., przegląd skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2012r., przegląd skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za pierwsze półrocze 2013r. oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2013r., a także badała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz badała sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grup Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2012. Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: