ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
41/2017
Wybór biegłego rewidenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie par. § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, postanowiła wybrać Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 (dalej Audytor) jako biegłego rewidenta do:

- przeprowadzenia przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2017 r. i za I półrocze 2018 r. oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.;

- przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2017 i 2018.

Audytor został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130. Spółka korzystała już z usług Audytora. Audytor przeprowadzał badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również dokonywał przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2016 r. oraz świadczył na rzecz Spółki inne usługi atestacyjne i pokrewne.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.

Pliki do pobrania: