ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
42/2017
Informacja o warunkowej rejestracji akcji serii I w KDPW

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26.07.2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął uchwałę o nr 485/17. Na podstawie uchwały nr 485/17 Zarząd KDPW postanowił o rejestracji w KDPW 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki ("Akcje") o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLTRNSP00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLTRNSP00013, z zastrzeżeniem że zarejestrowanie Akcji w KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLTRNSP00054, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: