ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
43/2017
Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii I oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę nr 903/2017 i 904/2017.

Na podstawie uchwały nr 904/2017 GPW dopuszcza do obrotu giełdowego na rynku równoległym 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz postanawia wprowadzić je z dniem 7.08.2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW') w dniu 7.08.2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLTRNSP00013.

Na podstawie uchwały nr 903/2017 GPW wyznacza na 4.08.2017 r. dzień ostatniego notowania 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLTRNSP00054.

Podstawa prawna szczegółowa: § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki do pobrania: