ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
44/2017
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 27.07.2017 r. Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje na podstawie Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 3.08.2017 r., zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 485/17 z dnia 26.07.2017 r., iż w dniu 07.08.2017r. nastąpi rejestracja 8.500.000 akcji Spółki i oznaczenie ich kodem ISIN PLTRNSP00013.

Podstawa prawna szczegółowa: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania: