ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
48/2016
Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. otrzymał od Dariusza Cegielskiego działającego za pośrednictwem Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Dariusz Cegielski, działający za pośrednictwem Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Euro Investor”), zawiadamia niniejszym, że w dniu 7 czerwca 2016 r. nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych przez Euro Investor akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka”), skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia.

Zmiana udziału nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 46/2016 w dniu 7 czerwca 2016r., co spowodowało spadek udziału Euro Investor w głosach o 3,10 %.

Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Spółki Euro Investor posiadał:

1) 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 18,44% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 31,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

2) 5.583.114 akcji zwykłych okaziciela, stanowiących 41,19% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.583.114 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 34,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co dawało łącznie 8.083.114 akcji stanowiących 59,63% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 10.583.114 głosów, stanowiących 65,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Euro Investor posiada:

1) 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 17,42% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 

2) 5.583.114 akcji zwykłych okaziciela, stanowiących 38,91% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.583.114 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

co daje łącznie 8.083.114 akcji stanowiących 56,34% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 10.583.114 głosów, stanowiących 62,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Euro Investor jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada 100% udziałów Euro Investor.

Nie istnieją podmioty zależne od Dariusza Cegielskiego lub Euro Investor posiadające akcje Spółki. 

Nie istnieją w stosunku do Euro Investor osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie."

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

Pliki do pobrania: