ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
49/2017
Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2017 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia we wrześniu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 20.683 tys. zł, co stanowi 116% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 roku (wyniosły 17.834 tys. zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2017 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 169.043 tys. zł, co stanowi 134% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 126.448 tys. zł).

W załączeniu do niniejszego raportu zaprezentowano zrealizowane przychody w podziale na segmenty działalności.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku.

Pliki do pobrania: