EN
RAPORTY BIEŻĄCE
5/2012
Podwyższenie prognozy wyników finansowych za rok 2011

Zarząd Trans Polonia S.A.( „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 5 ust 1 pkt. 25 w zw. z § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej informacji, po zweryfikowaniu wstępnych wyliczeń danych finansowych po IV kwartałach 2011 roku, podwyższone prognozy wyników finansowych za rok 2011.

Po dokonaniu zmiany, prognozy wyników finansowych przedstawiają się następująco:

- Przychody ze sprzedaży – 46,8 mln. zł

- Wynik netto – 5 mln zł

Ostatnia prognoza wyników finansowych, opublikowana w dniu 21 września 2011r. w raporcie bieżącym nr 31/2011 zakładała, że w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku TRANS POLONIA S.A. osiągnie następujące wyniki finansowe:

Przychody netto ze sprzedaży - 42 mln zł

Zysk netto - 4 mln zł

Na podwyższenie prognozy wyników finansowych, wpłynęła przede wszystkim wyższa niż przewidywano dynamika przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2011 roku. Wzmożona ilość zleceń na usługi transportu samochodowego w ostatnim kwartale 2011 roku powiązana z szybkim rozwojem transportu intermodalnego pozwoliła na osiągnięcie wyników finansowych wyższych niż pierwotnie zakładano. Wykorzystany został efekt synergii pomiędzy funkcjonującymi od początku istnienia Spółki dywizjami transportu samochodowego z nowo powstałą w roku 2011 dywizją transportu intermodalnego. Wykorzystywanie oprócz transportu samochodowego również transportu kolejowego i morskiego pozwoliło bardziej efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw produktów klientów. Dodatkowo większa niż dotychczas realizacja zleceń na długich dystansach pozwoliła w efekcie zrealizować wyższą niż zakładano rentowność, co przyczyniło się do zweryfikowania prognoz w obszarze wyniku finansowego.

Prognoza nie ujmuje różnic kursowych jakie mogą powstać w wyniku wyceny rozrachunków i środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej na koniec roku obrotowego 2011 oraz odroczonej części podatku dochodowego. Ostateczne objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi aopublikowaną prognozą będzie miało miejsce w raporcie rocznym, którego termin publikacji przewidziany jest na dzień 20 marca 2012r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: