ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
5/2016
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

Na podstawie art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) Zarząd Trans Polonia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, której przekazanie podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie, zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy. Informacja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej przekazana została do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2015 r. oraz 16 listopada 2015 r.:

Informacja z dnia 22 maja 2015 r.:

„Zarząd Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1382, z późn. zm.) (dalej „Ustawa o Ofercie”) w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej złożenia przez Spółkę w dniu 22 maja 2015 r. oferty nabycia od podmiotów powiązanych z PKN ORLEN S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa czeskiego Petrotrans s.r.o. Przedmiotowa informacja wraz z informacją o prowadzonych w wyniku złożenia oferty negocjacjach z PKN Orlen S.A. oraz spółkami powiązanymi w przedmiocie nabycia przez Emitenta ww. spółek (dalej „Negocjacje”) stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. Nr 94, z późn. zm.).

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na obiektywnie istniejące zagrożenie, że przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik Negocjacji. W konsekwencji mogłoby to spowodować istotne negatywne skutki w majątku Spółki, co stanowiłoby naruszenie jej słusznego interesu.

Powyższe wypełnia dyspozycję art. 57 Ustawy o Ofercie w zw. z § 2 ust 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. z 2006 r. U. Nr 67, poz. 476).

Treść ww. informacji poufnej, Emitent przekaże podmiotom określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie później niż do dnia 1 grudnia 2015 r.

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto Emitent zapewni zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości. 

Podstawa prawna: art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1382, z późn. zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 67, poz. 476).”

W dniu 16 listopada 2015 r. w raporcie nr 22/2015 Spółka ujawniła opóźnioną informację poufną dotyczącą prowadzenia negocjacji w przedmiocie nabycia spółki ORLEN Transport S.A. W raporcie nr 23/2015 Spółka poinformowała o zawarciu warunkowej umowy zobowiązującej do nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. Ponadto, w dniu 16 listopada 2015 r. Spółka przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego informację o przedłużeniu opóźnienia informacji poufnej w zakresie dotyczącym negocjacji warunków sprzedaży udziałów spółki Petrotrans s.r.o. do dnia 01.02.2016 r.

Opóźnienie przekazania informacji poufnej w zakresie dotyczącym negocjacji warunków sprzedaży udziałów spółki Petrotrans s.r.o. było nadal uzasadnione ochroną słusznego interesu Emitenta oraz w dalszym ciągu wypełniało dyspozycję art. 57 Ustawy o Ofercie w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. z 2006 r. U. Nr 67, poz. 476).

Emitent w korespondencji skierowanej do Komisji Nadzoru Finansowego wskazał, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto Emitent zapewnił zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości. 

Emitent niniejszym ujawnia informację, że prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnego nabycia udziałów Petrotrans.

W/w informacja została ujawniona z uwagi na decyzję Zarządu Trans Polonia S.A. o zawarciu z funduszem Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu (dalej „Syntaxis”) umowy inwestycyjnej zapewniającej możliwość finansowania obu ww. transakcji, tj. nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A., o której Zarząd Trans Polonia S.A. informował raportem bieżącym nr 23/2015 oraz transakcji nabycia 100% udziałów spółki Petrotrans s.r.o., o ile negocjacje zostaną zakończone pomyślnie. Struktura finansowania, w skład której wchodzą: emisja akcji, emisja warrantów subskrypcyjnych oraz finansowanie dłużne udostępnione przez fundusz Syntaxis wraz z zewnętrznym finansowaniem bankowym pozwoli na całościowe zabezpieczenie niezbędnego finansowania nabycia ww. spółek.

 

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: