ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
6/2014
Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 16 stycznia 2014 r. otrzymał od Vataro Holdings Ltd zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., dalej „ustawa o ofercie”), Vataro Holdings Ltd z siedzibą na Cyprze (dalej: „Vataro”) zawiadamia niniejszym, że w dniu 14 stycznia 2014 r. w wyniku zbycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji spółki Trans Polonia S.A. (dalej: „Spółka”) zmniejszył posiadany udział o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed zbyciem w/w. akcji Vataro posiadał:

- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 39,18% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów,

- 820.226 akcji, które stanowią 12,86% kapitału zakładowego i dają 820.226 głosów, co stanowi 9,24% ogólnej liczby głosów;

tj. łącznie 3.320.226 akcji, co stanowi 52,04% kapitału zakładowego i daje 5.820.226 głosów, co stanowi 65,54% ogólnej liczby głosów.

Po zbyciu ww. akcji Vataro posiada:

- 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 39,18% kapitału zakładowego i dają 5.000.000 głosów, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów,

- 490.226 akcji, które stanowią 7,68% kapitału zakładowego i dają 490.226 głosów, co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów;

tj. łącznie 2.990.226 akcji, co stanowi 46,87% kapitału zakładowego i daje 5.490.226 głosów, co stanowi 61,83% ogólnej liczby głosów.

Vataro jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

Pliki do pobrania: