ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
65/2016
Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r. spółka OTP S.A., zależna w 100% od Emitenta, nabyła 3 (trzy) niezabezpieczone obligacje imienne serii oznaczonej literą B pod numerami od 0001 do 0003, mających formę dokumentu (dalej zwanych „Obligacjami”), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji.

 

W dniu 10 listopada 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce OTP S.A. na podstawie otrzymanego od OTP S.A. oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i otrzymanej wpłaty z tytułu Obligacji.

 

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.

 

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: