ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
7/2017
Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

Zarząd Trans Polonia S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 7 marca 2017 r. w rejestrze przedsiębiorców wpisana została zmiana Statutu Emitenta, uchwalona w dniu 20 lutego 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 21 lutego 2017 r. podjęła uchwałę nr 2/2017, którą przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą obowiązuje od momentu wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców, tj. od dnia 7 marca 2017 r.

Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty przez Radę Nadzorczą, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje, że zmiany Statutu, które zostały w dniu dzisiejszym wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz w związku z którymi przyjęty został tekst jednolity, dotyczyły:

I. § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.355.500,00 zł /jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 0/100/ złotych i dzieli się na:

a_ 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

b_ 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

c_ 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

d_ 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

e_ 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

f_ 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

g_ 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda."

który został zmieniony w taki sposób, że otrzymał następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 434 771,10 /jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden 10/100/ złotych i dzieli się na:

a_ 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

b_ 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

c_ 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

d_ 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

e_ 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

f_ 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

g_ 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

h_ 792.711 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o nominale 0,10 zł /dziesięć gorszy/ każda."

II. § 13 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"6. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 2 i 3 wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."

który został zmieniony w taki sposób, że otrzymał następujące brzmienie:

"6. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 2 i 3 wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego _pośrednio lub bezpośrednio_ na Walnym Zgromadzeniu poniżej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."

III. § 16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 16

1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwala strategię rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie.

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 _trzech_ do 7 _siedmiu_ członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 _pięciu_ do 7 _siedmiu_ członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie.

3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania:

a. dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady trzyosobowej lub czteroosobowej,

b. trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady pięcioosobowej lub sześcioosobowej,

c. czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady siedmioosobowej.

4. Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek _Registre de Commerce et des Sociétés_ pod numerem B 166629 _dalej nazywaną "Syntaxis"_ przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej, niezależnie od ustalonej liczby członków tego organu.

5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

6. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków.

7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.

8. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis, w sposób określony w pkt 3, 4 i 6 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują Dariuszowi Cegielskiemu tak długo, jak Dariusz Cegielski posiada _pośrednio lub bezpośrednio_ co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada _pośrednio lub bezpośrednio_ co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

10. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 oraz uprawnienia Syntaxis określonego w pkt. 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie."

który został zmieniony w taki sposób, że otrzymał następujące brzmienie:

"§ 16

1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwala strategię rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie.

2. Rada Nadzorcza składa się z 7 _siedmiu_ członków.

3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej.

4. Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek _Registre de Commerce et des Sociétés_ pod numerem B 166629 _dalej nazywaną "Syntaxis"_ przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej.

5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

6. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków.

7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.

8. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis, w sposób określony w pkt 3, 4 i 6 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują Dariuszowi Cegielskiemu tak długo, jak Dariusz Cegielski posiada _pośrednio lub bezpośrednio_ co najmniej 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada _pośrednio lub bezpośrednio_ co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

10. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 oraz uprawnienia Syntaxis określonego w pkt. 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie."

Pliki do pobrania: