EN
RAPORTY BIEŻĄCE
8/2012
Zawarcie umów leasingu z BRE Leasing Sp. z o. o.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 stycznia 2012 roku zawarł 7 umów leasingu operacyjnego z BRE Leasing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie zakupu 3 naczep - trzykomorowych cystern LAG przeznaczonych do przewozu ładunków chemicznych oraz 4 naczep-podwozi LAG do przewozu tankkontenerów.

Łączna wartość powyższych umów leasingu zawartych z BRE Leasing Sp. z o. o. wynosi 383.300,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 1.642.632,15 zł), co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpisane umowy leasingu finansują część inwestycji Emitenta, której przedmiotem jest rozbudowa floty transportowej Emitenta.

Umową o największej wartości jest umowa leasingu operacyjnego z dnia 25 stycznia 2012 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez BRE Leasing Sp. z o. o. zakupu od BURG POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, naczepy - trzykomorowej cysterny LAG do przewozu ładunków chemicznych. Czas trwania umowy leasingu wynosi 47 miesięcy. Wartość umowy wynosi netto 98.500,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 422.121,75 zł).

Zabezpieczeniem zapłaty wszystkich wymaganych, lecz nie zapłaconych należności przysługujących leasingodawcy wynikających z umowy leasingu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta na kwotę nie wyższą niż równowartość w PLN kwoty 125.169,48 euro (na dzień publikacji raportu kwota wg średniego kursu NBP wynosi 536.413,81 zł).

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: