ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
8/2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

- Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok - termin przekazania 20.03.2014 r.

- Jednostkowy Raport Roczny za 2013 rok - termin przekazania 20.03.2014 r.

- Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2014 - termin przekazania 15.05.2014 r.

- Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2014 - termin przekazania 29.08.2014 r.

- Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2014 - termin przekazania 14.11.2014 r.

Zarząd Trans Polonia S.A., informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za II kwartał 2014 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2013 roku.

Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne jednostkowe informacje finansowe, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie obejmował półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: